E08

Pasai San Pedro > Trintxerpe goia > Donostia (Okendo kalea, Amara)

PASAI SAN PEDRO > DONOSTIA

7:00 7:50 8:40 9:30 10:40 11:30
12:20 13:10 14:00 14:50 15:40 16:30
17:40 18:30 19:20 20:10 21:00

 

DONOSTIA > PASAI SAN PEDRO

7:25 8:15 9:05 9:55 11:05 11:55
12:45 13:35 14:25 15:15 16:05 16:55
18:05 18:55 19:45 20:35 21:25

 

Ordutegi luzapena: lanegun ostiralak

San Pedro > 21:50 Donostia > 22:15

PASAI SAN PEDRO > DONOSTIA

7:50 8:40 9:30 10:40 11:30 12:20
13:10 14:00 14:50 15:40 16:30 17:40
18:30 19:20 20:10 21:00 21:50

 

DONOSTIA > PASAI SAN PEDRO

8:15 9:05 9:55 11:05 11:55 12:45
13:35 14:25 15:15 16:05 16:55 18:05
18:55 19:45 20:35 21:25 22:15

IBILBIDE eta GELTOKIAK

E08 - Pasai San Pedro > Trintxerpe Alto > Donostia